من می گشایم پیش رویش دفترم را . . .
وبلاگ شخصی
یکشنبه ۱۵ مرداد۱۳۹۱ :: 23:58 ::  نويسنده : محمد

معرفی دروس و ضرایب آنها در کنکور ارشد برق

دروس امتحانی ارشد برق  عبارتند از:

۱.زبان‌عمومي‌وتخصصي
2. رياضيات (معادلات ‌ديفرانسيل‌, رياضيات ‌مهندسي‌, آمار و احتمالات)
3. مدارهاي الكتريكي 1و2
4. الكترونيك 1و2
5. ماشين‌هاي‌ الكتريكي 1و2
6. سيستمهاي كنترل خطي
7. الكترومغناطيس
8. تجزيه و تحليل سيستم
9. ‌بررسي سيستمهاي قدرت 1
۱۰. مدار منطقی و ریزپردازنده ها

 

ضرایب دروس ارشد برق در هر گرایش به ترتیب زیر است:

 

مهندسی برق گرایش مخابرات:

ریاضیات (آمار و احتمالات مهندسی، معادلات دیفرانسیل و ریاضی مهندسی) – ضریب ۴

مدار های الکتریکی ۱ و ۲ – ضریب ۴

الکترونیک ۱ و ۲ – ضریب ۳

سیستم های کنترل خطی – ضریب ۳

الکترومغناطیس – ضریب ۴

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها – ضریب ۴

زبان عمومی و تخصصی – ضریب ۳

 

»مهندسی برق گرایش الکترونیک:

ریاضیات (آمار و احتمالات مهندسی، معادلات دیفرانسیل و ریاضی مهندسی) – ضریب ۴

مدار های الکتریکی ۱ و ۲ – ضریب ۴

الکترونیک ۱ و ۲ – ضریب ۴

سیستم های کنترل خطی – ضریب ۳

الکترومغناطیس – ضریب ۳

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها – ضریب ۴

زبان عمومی و تخصصی – ضریب ۳

 

»مهندسی برق گرایش قدرت:

ریاضیات (آمار و احتمالات مهندسی، معادلات دیفرانسیل و ریاضی مهندسی) – ضریب ۴

مدار های الکتریکی ۱ و ۲ – ضریب ۴

ماشین های الکتریکی ۱ و ۲ – ضریب ۴

سیستم های کنترل خطی – ضریب ۴

الکترومغناطیس – ضریب ۳

بررسی سیستم های قدرت ۱ – ضریب ۳

زبان عمومی و تخصصی – ضریب ۳

 

»مهندسی برق گرایش کنترل:

ریاضیات (آمار و احتمالات مهندسی، معادلات دیفرانسیل و ریاضی مهندسی) – ضریب ۴

مدار های الکتریکی ۱ و ۲ – ضریب ۴

الکترونیک ۱ و ۲ – ضریب ۳

ماشین های الکتریکی ۱ و ۲ – ضریب ۳

سیستم های کنترل خطی – ضریب ۴

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها – ضریب ۴

زبان عمومی و تخصصی – ضریب ۳

 

»مهندسی برق گرایش بیوالکترونیک (مهندسی پزشکی):

ریاضیات (آمار و احتمالات مهندسی، معادلات دیفرانسیل و ریاضی مهندسی) – ضریب ۴

مدار های الکتریکی ۱ و ۲ – ضریب ۴

الکترونیک ۱ و ۲ – ضریب ۳

سیستم های کنترل خطی – ضریب ۴

الکترومغناطیس – ضریب ۱ (یا درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکی)

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها – ضریب ۴

زبان عمومی و تخصصی – ضریب ۳

 

»مهندسی برق گرایش مکاترونیک:

ریاضیات (آمار و احتمالات مهندسی، معادلات دیفرانسیل و ریاضی مهندسی) – ضریب ۴

مدار های الکتریکی ۱ و ۲ – ضریب ۴

الکترونیک ۱ و ۲ – ضریب ۴

ماشین های الکتریکی ۱ و ۲ – ضریب ۴

سیستم های کنترل خطی – ضریب ۴

مدار های منطقی و ریزپردازنده ها – ضریب ۴

زبان عمومی و تخصصی – ضریب ۲
ریاضیات مهندسی:

 بسط سری فوریه، تبدیل فوریه،انتگرال فوریه، معادلات كوشی ریمان، توابع همساز، جواب عمومی، معادلات مشتق جزئی, روش جداسازی متغیرها، معادلات موج و گرما، معادله پتانسیل، حل معادلات، مشتق جزئی در مختصات استوانه‌ای و كروی، استفاده از تبدیل لابلاكس در حل معادلات با مشتق جزئی، اعداد مختلط، حد و پیوستگی و مشتق توابع مختلط; نگاشت‌های مختلط، دنباله‌ها و سری‌های مختلط، صفرها و تكین‌ها (سری تیلور، توانی و دوران); محاسبه انتگرال‌های مختلط با استفاده از نظریه مانده‌ها، شاخه‌ها در سیر انتگرال‌گیری، كاربرد انتگرال‌های مختلط در محاسبه انتگرال های حقیقی و انتگرال های سینوسی


معادلات دیفرانسیل:

معادله مرتبه اول به فرم ، معادلات تفكیك‌پذیر، همگن، كامل، فاكتور انتگرال، مرتبه اول خطی، برنولی، كلرو، لاگرانژ، سیستم‌های قائم ; معادلات خطی همگن، از مرتبه دلخواه n با ضریب ثابت، معادلات غیرهمگن خطی با ضرایب نامعین، روش عمومی برای حل معادلات خطی غیرهمگن، روش اپراتوری معكوس، روش حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم در حالت خاص و فاقد تابع، فاقد متغیر، همگن نسبت به معاله كوشی، حل معادله و دیفرانسیل به كمك سری توانی; با استفاده از سری توسعه یافته (منفی و منظم) معادله لژآندر، معادله بسل، معادله قابل تبدیل به بسل، تابع بسل نوع اول و دوم، دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی، تبدیل لاپلاس، تبدیل لاپلاس مشتق، تبدیل لاپلاس انتگرال; انتگرال گیری از تبدیل لاپلاس، مشتق‌گیری از تبدیل لاپلاس، انتقال بر محور فركانس دز زمان كانولوشن، معادلات انتگرال دیفرانسیل انتگرالی، تبدیل لاپلاس توابع متناوب، دستگاه معادلات دیفرانسیل;توزیع نمونه‌ای، نظریه بر آورد كردن، فاصله‌های اطمینان، رگوسیون


آمار و احتمالات:

 آنالیز تركیبی و احتمال، احتمال شرطی، قانون بیز، متغیرهای تصادفی. بررسی چند توزیع مهم متغیرهای تصادفی گسسته، اسیر ریاضی، واریانس، گشتاورها، متغیرهای تصادفی یك متغیره و دو متغیره; : بررسی چند توزیع مهم متغیرهای تصادفی پیوسته (نرمال، گوسی، رایلی و ...)


مدارهای الكتریكی:

قوانین كیرشف، عناصر مداری، مشخصه ولتاژ-جریان، مدارهای مقاومتی، تحلیل گره و مش، مدار معادل تونن و نرتن، تقسیم ولتاژ و جریان، استفاده از تقارن در حل مدارهای مقاومتی، مدار غیرخطی و تعیین نقطه كارآن، تقویت كننده‌های عملیاتی، مدارهای مرتبه اول و دوم‌‌ (پاسخ پله، پاسخ ضربه، پاسخ صفر و ورودی صفر، پاسخ به ورودی دلخواه، حالت گذرا، حالت دائمی، نوسان و مقاومت منفی، مدارهای با چند ثابت زمانی)، انتگرال كانولوشن، مدارهای دوگان.تجزیه و تحلیل حالت دائمی سینوسی (پاسخ كامل و حالت دائمی سینوسی، امپرانس، ادمیتانس، مدارهای تشدید، توان در حالت دائمی سینوسی و انتقال توان ماكزیمم) مدارهای سه فاز (ستاره، مثلث و محاسبه مدار متعادل سه فاز)، عناصر ترویج شده ، سلف‌های تزویج شده سری، موازی و مختلط، سلفها تزویج شده ترانسفورماتوری، ترانسفورماتور ایده‌آل ، تطبیق‌ امپرانسی;گراف‌های یك شبكه و قضیه تلگان، تجزیه و تحلیل گره و مش،‌تجزیه و تحلیل حلقه و كات ست، معادلات حالت، تبدیل لاپلاس، فركانس‌های طبیعی‌(تعداد فركانس‌های صفر و غیرصفر شبكه)   توابع شبكه، قضایای شبكه ها (جانشینی، جمع آثار و هم پاسخی) دوقطبی ها (ماتریس امپرانسی، ادمیتانس، هیبرید و انتقال، به هم پیوستن دوقطبی ها، دوقطبی ختم شده)

 

الكترونیك:

دیود و مدارات دیودی، بایاس و نقطه كار، مدارات ترانزیستوری، شرایط ماكزیمم سوئینگ(Max swing)، مدار معادل هیبرید و تحلیل AC و DC، سیگنال كوچك، ترانزیستورهای FET و MOSFET، قضیه میلر، استفاده از FET به عنوان مقاومت متغیر ولتاژ، تقویت كننده عملیاتی (op-(Amp و كاربرد آن در مبدل‌های امپرانس، منابع ولتاژ تثبیت شده، بهره ولتاژ و بهره جریان، مقاومت ورودی مقاومت خروجی، انواع مدارهای سورس مشترك، امیتر مشترك، بیلس مشترك، گیت مشترك، كلكتور مشترك، درین مشترك، مدارت ترانزیستوری كسكود و چند طبقه، یکسو كننده های ولتاژ;تقویت كننده تفاضلی، منابع جریان، مدار فیدیك‌دار، فیدیك ولتاژ، سری ، فیدیك ولتاژ-موازی، فیدیك جریان – سری، فیدیك جریان – موازی، اثر فیدیك بر گین و پهنای باند تقویت كننده ها و در مقاومت ورودی و خروجی تقویت كننده ها   پاسخ  تقویت كننده های دیفرانسیلی، فركانس قطع پایین، فركانس قطع بالا، تقویت كننده های توان (كلاس B , AB , A)


ماشینهای الكتریكی:


مدارهای مغناطیسی، تبدیل انرژی (انرژی مغناطیسی، انرژی مكانیكی) نیروی مكانیكی در سیستم الكترومغناطیسی، انرژی دسته انرژی، پدیده فرومغناطیس شدگی و رابطه B-H، اندوكتانس مقاومت مغناطیسی، شكاف فاصله هوایی در هسته ماشین‌های الكتریكی دوار با تغذیه دوگانه، شرایط گشتاور ثابت، اصول كار انواع ماشین‌های با قطب برجسته، تور استوانه‌ای، با فاصله‌ هوایی یكنواخت میدان مغناطیسی دوار استاتور دو سیم، پیچه، استواتور سیم پیچیده متحده، ماشین‌های p قطبی، سرعت‌های سكرون و آسنگورن، ماشین DC، كموناسیون و جاروبك، اثر تغییر مكان جارویك، واكنش آرمیچر، قطب‌های فرعی و اصلی و سیم‌پیچی چرانگره ماشین با تحریك جداگانه، تحریك شنت، تحریك سری، تحریك كمپوید، تلفات در ژنراتورها، راندمان، عملكرد موازی ژنراتورهای DC، كنترل سرعت موتورهای ‌dc، كنترل ولتاژ آرمیچر كنترل مقاومت آرمیچر، گشتاور در موتورهای DC سرعت موتورهای; ترانسفورماتور ایده‌آل و واقعی، مدار معادل تكفاز، مدار معادل تقریبی، تعیین پارامترهای مدار معادل، آزمایش‌های بی باری و اتصال كوتاه، تنظیم ولتاژ، تلقات ترانس، راندمان، اتوترانسفورماتور، میزان صرفه‌جویی با ترانسفورماتور، كار موازی ترانس تكفاز، ترانسفورماتور سه فاز، اتصالات ترانس 3 فاز (مثلث، ستاره، زیگزاگ) بررسی هارمونیك‌ها در ترانس سه فاز، ترانس‌های اندازه‌گیری ولتاژ و جریان، ترانس با سرپیچ، كاراموزی ترانس سه فاز، مقادیر نسبی p.u، ترانس با همه سیم پیچ، كاراموزی ترانس سه فاز، توان ورودی و خروجی ترانس سه فاز   ساختمان انواع ماشین های جریان متناوب، انواع موتورهای القایی (رتور سیم پیچی شده، قفسی)، میدان مغناطیسی دوار، ضریب گام، ضریب سیم‌پیچی و ضریب توزیع، طرز كار حالت موتوری، ژنراتوری و ترمزی، مدار معادل كامل و تقریبی موتور القایی، تعیین پارامترهای مدار معادل (آزمایش‌ بی بارور تور قفل شده) مشخصه گشتاور – لغزش، توان فاصله هوایی، توان مكانیكی، تلفات راندمان، اثر مقاومت رتور، كنترل سرعت (تغییر قطب و كنترل ولتاژ و فركانس) هارمونیك‌های زمانی و مكانی و اثرات آن ها بر روی مشخصه گشتاور – سرعت   ;DC

 

الكترومغناطیس:

آنالیز برداری، قانون كولن و محاسبه میدان الكتریكی ناشی از توزیع نقطه‌ای، خطی، سطحی، و حجمی خطوط میدان الكتریكی، پتانسیل الكتریكی، محاسبه انرژی ذخیره شده در میدان الكتریكی دوقطبی‌های الكتریكی   هادی‌ها، عایق‌ها و خواص الكتریكی آن‌ها، شرایط مرزی (بین فلز و هوا، بین عایق و رسانا) محاسبه ظرفیت، انرژی ذخیره شده بین صفحات خازن دو سیم، محاسبه مقاومت الكتریكی (استوانه‌ای كروی ...) استفاده از زوش تصاویر (هادی‌های كروی، سطح، استوانه‌ای)، معادلات لاپلاس و پواسون و حل در دستگاه‌های مختلف;میدان مغناطیسی و قانون بیوسادار، دوقطبی مغناطیسی،‌ پتانسیل برداری و اسكالر مغناطیسی، نیروی مغناطیسی و گشتاور مدارهای مغناطیسی، محیط‌های مغناطیسی و شرایط مرزی در مغناطیس، محاسبه میدان ناشی از جریان خطی و سطحی و حجمی خودالقایی - القای متقابل – انرژی مغناطیسی، اندوكتانس متقابل و خوری، معادلات ماكسول (در میدانهای متغیر با زمان)


سیستم كنترل خطی:
 

محاسبه تابع تبدیل یك سیستم كنترلی با استفاده از قانون میسون، یافتن مدل ریاضی و تابع تبدیل برای سیستمهای مكانیكی، هیدرولیكی، الكتریكی،‌خطی‌سازی، نمودا گذر (جریان) سیگنال، نمایش فضای حالت ، سیستم كنترلی درجه دوم (پارامترهای حوزه زمانی: overshoot یا فراجهش، زمان صعود، زمان فراجهش، زمان نشست، تعریف سیستم‌های درجه بالا به درجه های پایین‌تر، نوع سیستم، خطای ماندگار، حساسیت سیستم، بررسی پایداری به روش :«روث – هرویتز»، روش مكان هندسی ریشه ها (تحلیل و ترسیم و بررسی پایداری) پاسخ فركانسی یك سیستم كنترلی، رسم پاسخ فركانسی حلقه بسته و محاسبه پیك رزوناس و فركانس رزونانس، محاسبه پهنای باند یك سیستم كنترلی، اثر اضافه كردن قطب و صفر در آن ترسیم و تحلیل دیاگرام دامنه و فاز Bode، محاسبه فركانس قطع بهره و فاز، محاسبه حاشیه های فاز و بهره، سیستم های حداقل فاز و غیر حداقل فاز، اثر تأخیر در ناپایداری سیستم‌های كنترلی   ترسیم و تحلیل دیاگرام نایكوسیت و بررسی پایداری از طریق نمودار نایكوئیست، طراحی جبرانسازها و كنترل كننده های PID , PD, PI ، پیش فاز ، پس فاز و پیش فاز – پس فاز


تجزیه و تحلیل سیستم‌ها:

سیستم و سیگنال، انواع سیستم، سیستم‌های LTI، انتگرال و جمع كانولوشن، خواص كانولوشن سیستم های LTI و تحلیل فوریه برای سیگنال و سیستم‌های پیوسته، تحلیل فوریه برای سیگنال‌ها و سیستم‌های پیوسته، تحلیل سیستم‌ها با استفاده از تبدیل لاپلاس، استفاده از تبدیل Z و خواص تبدیل  Z، نمونه برداری


بررسی سیستم‌های قدرت:خطوط انتقال، محاسبه اندوكتانس خطوط انتقال به روی سیستم های مجاور، پارامترهای خط انتقال و پارامترهای ماتریس انتقال، تئوری‌های خط بلند انواع رفت و برگشت در سیستم انتقال و اثر فرانتی، مدل‌های خطی و انواع آن جداسازی سری و موازی خط انتقال، OIL خط، روابط توانایی انتقال خط مدار معادل سیستم قدرت، ماتریس شبكه (ybus , zbus) پریونیت در سیستم قدرت روش‌های گوس – سایدل و نیوتن – رافسون، پخش بار اقتصادی سیستم های توزیع

زبان عمومی و تخصصی:

گرامر;لغت، درک مطلب

 

"روزگارتان شیدا باد"

 
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است |طراحی : پیچک
 

  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ